Obsługa wykonawcy

Pomagamy Wykonawcom w ochronie ich interesów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokładamy wszelkich starań aby zamówienia publiczne uzyskać.

Do naszych zadań należy m.in:

 • monitorowanie postępowań przetargowych ( zapytań ofertowych) – wyszukiwanie
 • interpretacja zapisów SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
 • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert
 • korespondencja z Zamawiającym na każdym etapie postępowania
 • weryfikowanie składanej dokumentacji po to by zagwarantować poprawność złożenia oferty
 • doradztwo prawne na każdym etapie postępowania

Obsługa zamawiającego

Etap przygotowania postępowania:

 • pomoc w ustaleniu podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia.
 • pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, określenie warunków udziału jakie muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o dane zamówienie.
 • pomoc w doborze kryteriów oceny ofert oraz pomoc w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia.
 • sporządzanie dokumentacji postępowania (m.in. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ, zapytania ofertowe, formularz ofertowy, wzór umowy, prowadzenie korespondencji.

Etap procedowania postępowania:

 • analiza wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, (weryfikacja prawidłowości i kompletności złożonych ofert).
 • prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zmiany treści SIWZ, ogłoszenia o zmianie).
 • koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem.
 • przygotowywanie dokumentacji kończącej postępowanie (protokół Z-P, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia).
 • bieżące doradztwo w toku postępowania.
 • opracowywaniem projektów regulacji wewnętrznych, dotyczących procesu udzielania zakupów/zamówień publicznych (tworzenie regulaminów).

Jesteśmy na Facebook

Aktualne wydarzenia i informacje zawsze na naszym profilu!

Wszelkie prawa do treści i materiałów umieszczonych na tej stronie, w tym fotografii i tekstów należą do Oferent, Biuro Zamówień Publicznych.